Allianz Ayudhya Direct | by Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited. ซื้อประกันออนไลน์

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ Travel Perfect

 • ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
 • สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี
 • อุ่นใจตลอดการเดินทางด้วย AAGI Travel Assistance บริการสายด่วนให้ความช่วยเหลือ ระหว่างการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถนำไปยื่นขอ VISA สำหรับเดินทางไปในกลุ่มประเทศ Schengen ได้ทุกแผนประกันภัย
 • คืนเงิน 100% หากยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000,000 บาท 3,000,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะเดินทางในต่างประเทศ 5,000,000 บาท 3,000,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท
3. การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล) 300,000 บาท 250,000 บาท 200,000 บาท 100,000 บาท
4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย 4,000,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท
6. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ 250,000 บาท 150,000 บาท 70,000 บาท -
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 250,000 บาท 150,000 บาท 70,000 บาท -
8. เงินชดเชยต่อวันระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ สูงสุด 30 วัน 5,000 บาท 3,000 บาท 1,500 บาท -
9. การยกเลิกการเดินทาง 500,000 บาท 300,000 บาท 200,000 บาท -
10. การลดจำนวนวันเดินทาง 500,000 บาท 300,000 บาท 200,000 บาท -
11. ความล่าช้าในการเดินทาง - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท -
12. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองไม่เกิน5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ สูงสุด 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท -
13. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท -
14. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 บาท 3,000,000 บาท 1,000,000 บาท 500,000 บาท
15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน - 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง 25,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท -
16. การสูญเสียหรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง 10,000 บาท 5,000 บาท - -
17. ความสูญเสียหรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 30,000 บาท 15,000 บาท - -
18. ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองไม่เกิน5,000 บาท ต่อชิ้นหรือต่อคู่ สูงสุด 50,000 บาท 30,000 บาท - -
19. รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 บาท 10,000 บาท - -
20. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า 30,000 บาท 15,000 บาท - -
21. การจี้เครื่องบิน คุ้มครองรวมสูงสุด 200,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท -
22. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 1,500 บาท 1,000 บาท 500 บาท -
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 • มีอายุตั้งแต่ 1-75 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อการรักษาพยาบาลใดๆ
 • แผนประกันภัยรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ เดินทางได้สูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
ข้อยกเว้น
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • สภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ กฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

หมายเหตุ รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

คำเตือน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
ประเทศที่ไม่คุ้มครอง
 • อัฟกานิสถาน / แอลจิเรีย / บุรุนดี / สาธารณรัฐแอฟริกากลาง / ชาด / โคลัมเบีย / เอริเทรีย / กินี / เฮติ / อิรัก / ไอวอรี่โคสต์ / เคนยา / เลบานอน / ลิเบีย / มาลี / มอริเตเนีย / เม็กซิโก / ไนเจอร์ / ไนจีเรีย / เกาหลีเหนือ / ปากีสถาน / คองโก / โซมาเลีย / ซูดาน / สาธารณรัฐซูดานใต้ / ซีเรีย / เยเมน / ซาอุดิอาระเบีย / คอซอวอ