Allianz Ayudhya Direct | by Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited. ซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

ค้นหา

คลิ๊กเลือกประเภทประกันภัยที่ต้องการในเมนู “ ซื้อประกันออนไลน์ ” จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าแสดงรายละเอียดของแบบประกันภัยที่ท่านเลือกไว้

คำนวณเบี้ยประกันภัย

กรอกรายละเอียด หรือเลือกข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่แผนของประกันภัยแต่ละประเภทจากนั้นคลิ๊ก “ คำนวณเบี้ยประกันภัย ” ระบบจะแสดงราคาเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ

สั่งซื้อประกันภัย

เมื่อท่านประสงค์ที่จะซื้อประกันภัยแล้ว ให้คลิ๊ก “ สั่งซื้อประกันภัย “ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าระบุรายละเอียดต่างๆ สำหรับการซื้อประกันภัย ให้ท่านระบุข้อมูลเมื่อท่านระบุข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ท่านคลิ๊ก “ บันทึกข้อมูล ”เพื่อเข้าสู่หน้าชำระเบี้ยประกันภัย หรือหากท่านต้องการเลือกแผนประกันภัยอื่นท่านสามารถคลิ๊ก “คำนวณเบี้ยประกันภัย ” เพื่อกลับไปได้

ชำระเบี้ยประกันภัย

ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้โดย บัตรเครดิต/เดบิด VISA, Master Card หรือ JCBโดยกรอกข้อมูลบัตร ผ่านทาง Krungsri-payment Gateway ซึ่งสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยด้วยระบบVerified by Visa และ Master Card Secure Code

สรุปข้อมูลการสั่งซื้อ

หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขการสั่งซื้อเพื่อใช้ในการอ้างอิงและติดตามการสั่งซื้อ นอกจากนี้ ระบบจะทำการส่งอีเมลหรือ SMS สรุปการสั่งซื้อให้ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันว่าระบบได้บันทึกรายการของท่านเรียบร้อยแล้ว

รับความคุ้มครอง

ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ท่านระบุไว้ในสรุปข้อมูลการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์กรมธรรม์ / ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะถูกจัดทรงให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ทุกพื้นที่ทั่วไทย