Allianz Ayudhya Direct | by Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited. ซื้อประกันออนไลน์
เงื่อนไขการซื้อประกันผ่านเว็บ

1.การระบุข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามจะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 รวมถึงมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์และปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

2.การซื้อประกันภัยที่ได้ชำระเงินไว้แล้ว จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักฐานโดยผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ขั้นตอนการขอยกเลิกและการคืนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

3.การซื้อประกันภัยผ่าน online จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากท่านได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

4.ท่านจะ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองตามวัน เวลา ที่ท่านได้ระบุเอาไว้ใบคำขอทำประกันภัย online

5.ท่านสามารถดาวน์โหลด กรมธรรม์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จากประวัติการสั่งซื้อของท่าน

6.ท่านสามารถซื้อประกันภัยออนไลน์ล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 30 วัน และไม่สามารถซื้อประกันภัยประเภทเดียวกัน ภายในช่วงระยะเวลาคุ้มครองเดียวกันได้

ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว
เกี่ยวกับเว็บไซด์

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมเว็บไซด์นี้้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่วๆ ไปเท่านั้น ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วเพื่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน และบริษัทในเครือทั้งหมดไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและไม่ขอรับผิดไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือความรับผิดอื่นๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเลย บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ทำการ คัดลอกข้อมูลข่าวสาร การกระจายข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์นี้ยกเว้นการนำไปใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่การพาณิชย์หรือได้รับความ ยินยอมจากบริษัทฯ เว็บไซด์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลหรือมีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้บริษัทฯ ทำการเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลเหล่านี้ที่กำลังเข้าสู่เว๊บไซด์ของบริษัทฯพึงทราบด้วยตนเองและระมัดระวังเกี่ยวกับข้อจำกัด ต่างๆที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือความรับผิดอย่างอื่นในทุกกรณี

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้พันธสัญญาว่าจะปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคลสำหรับท่านที่ได้ให้ข้อมูลส่วน บุคคลไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความลับของข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ทั้งที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือตั้งอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทย อาจจะใช้ข้อมูล เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดขายตรงและ บริษัทฯ อาจจะทำการโอนย้ายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบริษัทที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะทำการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุด ประสงค์ในการทำตลาดขายตรงหากได้รับการร้องขอจากท่าน โดยจะทำการลบหรือทำลายของมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ