Allianz Ayudhya Direct | by Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited. ซื้อประกันออนไลน์

เบี้ยประกัน 0 บาท รวมภาษีและอากร

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท

3
  • ไม่จำกัดอายุรถในการรับประกันภัย
  • ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
  • ไม่มีความเสียหายส่วนแรก
ความคุ้มครอง จำนวนจำกัดความรับผิด
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครอง
2. รถยนต์สูญหาย ไม่คุ้มครอง
3. รถยนต์ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองขับขี่และผู้โดยสารภายในรถที่เอาประกันภัย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000บาท/คน
2. ค่ารักษาพยาบาล 100,000บาท/คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000บาท/คน
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
1. ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 500,000บาท/คน
10,000,000บาท/ครั้ง
2. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 1,000,000บาท/ครั้ง
รถเก๋งใช้ส่วนบุคคลคุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รถญี่ปุ่น) 2,201บาท
รถเก๋งใช้ส่วนบุคคลคุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รถยุโรป) 2,201บาท
รถกระบะคุ้มครอง 3 ที่นั่ง 2,501บาท

หมายเหตุ รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย