Allianz Ayudhya Direct | by Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited. ซื้อประกันออนไลน์

เบี้ยประกัน 0 บาท รวมภาษีและอากร

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคล

พีเอ เซฟ เซฟ 399 (300,000)
 • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย จากการก่อการร้าย อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ความคุ้มครอง จำนวนจำกัดความรับผิด
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
1. อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 บาท
2. การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 150,000 บาท
3. การก่อการร้าย 100,000 บาท
4. อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 บาท
การคุ้มครองรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอบุติเหตุ ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) -
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย -
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 • สามารถซื้อได้ 1 กรมธรรม์ ต่อ คน ต่อ ปี
ข้อยกเว้น
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 • การแท้งลูก
 • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 • อาหารเป็นพิษ
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม(Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • สงครามฯ
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

หมายเหตุ รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย