Allianz Ayudhya Direct | by Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited. ซื้อประกันออนไลน์

เบี้ยประกัน 0 บาท รวมภาษีและอากร

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคล

พีเอ เพอร์เฟค (100,000)
 • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุสาธารณะ การนัดหยุดงาน จลาจล
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
ความคุ้มครอง จำนวนจำกัดความรับผิด
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ1)
1. อุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาท
2. การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท
3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
4. อุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 บาท
5. การนัดหยุดงานการจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 50,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาท
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 365 วัน -
ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 50,000 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • สัญชาติไทย
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 • ไม่ได้ประกอบอาชีพ คนขับรถรับจ้าง คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานดับเพลิง กรรมกร คนงานก่อสร้าง นักบิน ลูกเรือ ชาวประมง ยาม ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครดูแลความปลอดภัย คนทำงานในเหมือง หรือในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด ประทัด ดอกไม้เพลิง
 • ชั้นอาชีพขั้นที่ 1,2 หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพด้านการบริหาร หรือด้านการจัดการ ซึ่งทำงานประจำในสำนักงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว
 • ชั้นอาชีพขั้นที่ 3 หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพในด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
ข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลได้รับมาจากอุบัติเหตุ
  • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • การแท้งลูก
  • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
  • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
  • อาหารเป็นพิษ
  • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  • การก่อการร้าย
  • การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อไป ด้วยตัวเอง
  • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
  • ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  • ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  • ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  • ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  • ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  • ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองการประกันภัย

หมายเหตุ รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย