Allianz Ayudhya Direct | by Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited. ซื้อประกันออนไลน์

เบี้ยประกัน 0 บาท รวมภาษีและอากร

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

พ.ร.บ.
  • กฎหมายบังคับให้เจ้าของรถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ฝ่าฝืนจะมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถเก็บรักษาหลักฐานแสดงการมีประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถไว้ให้พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาที่ใช้รถ เว้นแต่กรณีรถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีแล้ว
  • ในการจดทะเบียนรถหรือการชำระภาษีรถประจำปี กรมการขนส่งจะตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แล้ว จึงจะรับจดทะเบียน หรือชำระภาษีประจำปีได้
  • การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

หมายเหตุ รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย